Школски одбор

Школски одбор је именован у јуну 2014. године и његов мандат траје до јуна 2018.год. Председник школског одбора је Милкица Милетић. У раду школског одбора учествују представници Ученичког парламента.

Име и презиме

Ко је овлашћени предлагач

Ивана Радишић

Запослени

Маја Кораксић

Запослени

Биљана  Лукић

Запослени

Горан Јелушић

Родитељ

Горан Давидовић

Родитељ

Марија Лукић

Родитељ

Стефан Давидовић

Локална самоуправа

Јелена Кукић 

Локална самоуправа

Милкица Милетић

Локална самоуправа

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Време реализације

Активности/теме, садржаји

Начин реализације:

Носиоци реализације /сарадници

Септембар

- Разматрање и усвајање извештаја о раду школе  2016/2017. годину

- Разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе за 2016/2017. годину

- Усвајање Годишњег плана рада  за 2016/2017. годину

- Упознавање са кадровском проблематиком

- Обележавање Дана школе

- извештај, дискусија

- извештај, дискусија

- дискусија

- извештај

- договор

Председник, директор, секретар и чланови ШО

Новембар

- Разматрање успеха и дисциплине ученика и реализација плана рада школе у I тромесечју;

- Разматрање и усвајање извештаја о реализацији екскурзије ученика осмог разреда

- Пријем радника по конкурсу

- Безбедност ученика

- Припреме за прославу Светог Саве

- извештај, дискусија

- извештај,

дискусија

- дискусија

- анализа

- договор

Председник, директор, секретар и чланови ШО

Јануар/

Фебруар

- Извештај о финансијском попису инвентара школе

- Усвајање завршног рачуна за 2017. годину

- Доношење финансијског плана и плана јавних набавки за 2018. год.

- Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о раду школе и директора школе

- Текућа питања

- извештај, дискусија

- анализа, дискусија

- извештај

Председник, директор, рачуновођа, секретар и чланови ШО

Јун

- Разматрање и усвајање извештаја о реализацији екскурзија и наставе у природи

- Вредновање рада школе

- Разматрање материјалне опремљености школе и услова рада

- Разматрање кадровских потреба за наредну школску годину

- Текућа питања

- извештај, дискусија

- анализа

- анализа,

дискусија

  анализа

дискусија

Председник, директор, секретар и чланови ШО

 Начини праћења реализације плана  школског одбора су:и носиоци праћења: извештаји, записници, разговор, непосредан увид, инспекцијски преглед, а носиоци праћења су: председник, чланови, директор, секретар