Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Угледна активност
Историјат, садржај и намена календара: еколошки, верски и други календари

У децембру 2021. године, у ОШ „Милица Павловић” реализована су два угледна часа са темом о календарима, њиховом историјату, садржајима и намени. Ове угледне активности допринеле су проширивању знања о календарима путем корелације српског језика и књижевности са градивом из историје, верске наставе, биологије, географије, грађанског васпитања, ликовне културе и информатике и рачунарства (употреба интернета и техничка подршка за представљање наставног материјала).

Ученици су подељени у групе које су добиле различите задатке: проналазили су одређене информације у различитим типовима календара.

Тематско повезивање наставних садржаја из различитих наставних предмета доприноси  остваривању планираних исхода и развијању компетенција ученика за учење, сарадњу, рад са подацима и информацијама, решавање проблема. У петом разреду је више простора дато развијању компетенција за одрживи развој и изграђивање здравог стила живота, а у осмом разреду је истакнут значај познавања историје и националне прошлости.

Наставница историје Драгана Јекић Дамљановић сачинила је кратак преглед о календарима које су користиле старе цивилизације, уз подсећање на Египат, Античку Грчку и Римско царство.

Наставница биологије Маријана Марковић усмерила је пажњу на особине еколошког календара у којем су проналазили значајне датуме, а из српског језика и књижевности упознали су народни календар Даница.

Упознали су садржај верских календара тражећи у њима датуме појединих празника, одређене божје и црквене заповести, хришћанске врлине и грехове и друге информације. У осмом разреду ученици су научили нешто о најстаријем Винчанском календару, уз повезивање са историјом језика и писма код Срба.

У прегледу различитих начина рачунања времена, наставник математике Стефан Радмилац објаснио је временске разлике између различитих календара.

Истакао је календар Милутина Миланковића који је најтачнији, мада се не примењује.

Ученици су у групама радили задатке који су садржали захтеве из области разумевања прочитаног и повезивања знања из различитих области. Били су активни, мотивисани, радни и показали истраживачки и такмичарски дух.