ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЕКСКУРЗИЈА

Дана 1.10.2019. године спроведено је отварање понуда за ЈН екскурзије и настава у природи за школску 2019/2020 годину.
На основу извештаја комисије за стручну оцену понуда директор је дана 3.10.2019. донео одлуку о избору најповољнијег понуђача.


 

Расписује се јавна набавка екскурзије и наставе у природи за школску 2019/2020 годину.
Позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени су на порталу и интернет страници 27.8.2019. године
Рок за достављање понуда 27.9.2019 године

Позив за подношење понуде линк

Конкурсна документација линк

Одговор на постављено питање линк

Одговор на постављено питање линк

Извршена је измена конкурсне документације линк

ИЗМЕЊЕНО ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА: 27.9.2019. У 12,30 ЧАСОВА ПРИЛОГ

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ И ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА.
Конкурсна документација линк
Обавештење линк

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ можете погледати на link.


Дана 25.3.2019. донета је одлука о додели оквирног споразума у поступку јавне набавке намирница за потребе ђачке кухиње ЈН/ОП 2/2019.можете погледати на link-у.


Дана 23.1.2019. године донета је ОДЛУКА о Усвајању плана јавних набавки и набавки на којих се Закон не примењује за 2019. можете погледати на link-у.


Дана 20.2.2019. године на Порталу јавних набавки објављена је конкурсна документација и позив за подношење понуда за набавку намирница за потребе ђачке кухиње.


18.2.2019 у поступку набавке електричне енергије  изабрана понуда ЈП Епс Београд.


29.1.2019. године донета је одлука о покретању поступка јавне набавке електричне енергије за 2019. годину link.  

Конкурсну документацију за набавку електричне енергије можете преузети са link-a.