Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ” link
 • ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ  ПОСЛОВАЊУ link
 • ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА link
 • ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ У ЧАЧКУ link
 • ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА link
 • ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ link
 • ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ link
 • ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ  link
 • ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА link
 • ПРАВИЛНИК О АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОСЛОВАЊУ ШКОЛЕ link
 • ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ У ЧАЧКУ link
 • ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ link
 • ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ link
 • ПРАВИЛНИК О НАКНАДАМА ТРОШКОВА ДНЕВНИЦА, СМЕШТАЈА И ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ link
 • ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА ПОСЛА link
 • ПРАВИЛНИК О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У ШКОЛИ link
 • ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ link
 • ПРАВИЛНИКО РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ЧАЧАК link
 • ПРАВИЛНИКО КОРИШЋЕЊУ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ link
 • ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ link