Ученички парламент

   Координатори: Душко Селаковић и Владан Шипетић

План рада Ученичког парламента

Активности

Време

реализације

Носиоци
активности

Конституисање парламента.

Избор председника

Упознавање са планом рада

Давање мишљења и предлога стручним органима школе о кућном реду, правилима понашања и мерама безбедности ученика

Предлози о извођењу екскурзија

септембар

Чланови парламента

Упознавање са правима и обавезама ученика  у оквиру Дечје недеље

Трговина људима - предавање

октобар

Чланови парламента и  Тим за борбу против насиља

Предлози о организацији предстојећих манифестација у школи

октобар

Чланови парламента

Разматрање односа и сарадње ученика и наставника у првом класификационом периоду

новембар

Чланови парламента

Обележавање дана толеранције

новембар

Чланови парламента

Колико се поштују правила понашања у школи и какве су мере безбедности

децембар

Чланови парламента

Упознавање ученика са предстојећим такмичењима

фебруар

Чланови парламента

Обележавање дана безбедности на интернету

фебруар

Чланови парламента

Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово даље школовање

март

Чланови парламента

Разматрање односа и сарадње ученика и наставника у трећем класификационом периоду

април

Чланови парламента

Мишљење  о избору ученика генерације

мај/јун

Чланови парламента

Анализа годишњег рада парламента

јун

Чланови парламента и координатори